Namaskar Hotel

Namaskar Hotel

Address: Old Buspark

Contact: 041 522192, 9814803838

Email: hpdhakal@hotmail.com